Stadgar

Stadgar för Västerbottens Läns Nykterhetsförbund

Stadgar för VLN reviderade 2023

Stadgar för Västerbottens Läns Nykterhetsförbund
§ 1 Västerbottens Läns Nykterhetsförbund (VLN) är ett samarbetsorgan för inom
länet verksamma distriktsorganisationer (eller motsvarande) inom
nykterhetsrörelsen. Därjämte kan medlemskap i länsförbundet beviljas andra
organisationer, som förklarar sig villiga att samverka med nykterhetsrörelsen i
arbetet för folknykterhet.
§ 2 Förbundet är anslutet till Sveriges landsråd för alkohol- och narkotikafrågor,
SLAN.
§ 3 Länsförbundets uppgift är:
att utgöra ett sammanhållande organ för länets frivilliga nykterhetsverksamhet
och i lämpliga sammanhang representera medlemsorganisationerna och bilda
opinion i alkohol- och narkotikafrågor.
att verka för samarbete inom nykterhetsrörelsen samt
att verka för samverkan med myndigheter och organisationer med liknande
mål för samhällsutveckling och folkhälsa.
§ 4 Styrelsen väljs av årsmötet och består av ordförande, som väljs för ett år,
plus 6 eller 8 ledamöter, som väljs på sådant sätt att hälften av ledamöterna
väljs vart annat år. Ersättare kan väljas om årsmötet så beslutar. Styrelsen och
AU är beslutsföra när minst hälften plus en av hela antalet ledamöter är
närvarande. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare.
Styrelsen kan inom sig även utse ett arbetsutskott. För revision av förbundets
räkenskaper och förvaltning väljer årsmötet två revisorer och minst en
ersättare för dessa.
§ 5 Styrelsen har uppdraget:
att söka förutsättningar att driva förbundets verksamhet, samt att föra
noggranna räkenskaper över förbundets inkomster och utgifter, vilka omfattar
kalenderåret.
att förbereda ärenden som skall behandlas på årsmötet.
att till årsmötet framlägga skriftlig årsberättelse, ekonomiska redogörelser,
revisionsberättelse samt arbetsplan och budgetförslag. Dessa dokument skall
kungöras för medlemsorganisationerna senast två veckor före årsmötet genom
att publiceras på förbundets hemsida.
§ 6 Förbundets årsmöte skall hållas före maj månads utgång. Verksamhetsåret
sammanfaller med kalenderår. Vid årsmötet har varje ansluten
medlemsorganisation rätt att representera med två ombud för varje påbörjat
250-tal medlemmar. Dessutom har varje organisation rätt till ett ombud per
lokal förening. Vid extra möte gäller samma representationsrätt. Årsavgiften till
förbundet beslutas av årsmötet.
§ 7 Kallelse till årsmöte skall utsändas senast trettio dagar före mötesdagen. Till
extra årsmöte skall kallelse ske minst tio dagar före mötet. Motionsrätt till
Länsförbundet tillkommer varje ansluten organisation. Motion skall vara insänd
senast 1 mars för att kunna tas upp till behandling vid årsmötet.
§ 8 Vid årsmötet ska följande frågor behandlas:
a) Fråga om mötet utlysts i laga ordning
b) Fastställande av ombudsförteckning
c) Styrelsens verksamhetsberättelse, samt revisionsberättelse och beslut om
ansvarsfrihet
d) Beslut om årsavgifter
e) Arbetsplan och andra förslag från styrelsen
f) Eventuella motioner
g) Fastställande av arvoden och traktamentsersättningar
h)Val av styrelseledamöter och ev ersättare
i) Val av revisorer och ersättare
j) Val av valberedning till kommande årsmöte
§ 9 Ändringar av dessa stadgar kan beslutas av ett årsmöte med två tredjedels
majoritet eller av två på vartdera följande möten, varav det ena skall vara
årsmöte, med enkel majoritet.
§ 10 Förslag om förbundets upplösning kan vinna giltighet endast om det godkänns
med två tredjedels majoritet vid två på varandra följande möten, av vilket det
ena skall vara årsmöte. Tillgångar överförs då till SLAN eller motsvarande
riksorganisation med krav för denna att fördela tillgångar bland de
organisationer, som är verksamma och har tillhört Västerbottens Läns
Nykterhetsförbund till dess upplösning.
Dessa stadgar har antagits av årsmötet 2019 och reviderats 2023

Ladda ner här