Äldre artiklar

Äldre artiklar

VLN:s uttalande till VK

https://www.vk.se/2021-05-04/insandare-pandemin-avglorifierar-alkoholen

Nu står det om smittspridning på en kurs för läkar- och tandläkarstudenter efter en studentfest vid Valborg. Det vore bra om någon kunde ”hålla med vårt inlägg” i en insändare och hänvisa till att även utbildade tappar omdömet av alkohol!

Läs Can om minskad alkoholkonsumtion under pandemin

https://www.can.se/pressmeddelande/minskad-alkoholkonsumtion-under-pandemiaret-2020

 

GÅRDSFÖRSÄLJNING
ALKOHOLINDUSTRINS TROJANSKA HÄST

Under de senaste decennierna har en till synes perifer fråga upptagit ett stort utrymme i den alkoholpolitiska debatten: så kallad ”gårdsförsäljning” av alkohol. I korthet handlar detta om att tillåta alla som tillverkar alkohol att sälja sina produkter direkt till kund istället för genom Systembolaget. När frågan först kom upp i debatten handlade den om några få vingårdar i södra Sverige. Men sedan dess har konceptet breddats kraftigt till att inbegripa någonting mycket större.

Läs hela rapporten här

Insändare i NV om Gårdsförsäljning från Blåbandet Västerbotten

Nu breddar vi stödet till barn och unga

18 maj öppnade våra första fysiska Brismottagningar i Stockholm och Malmö. Här kan barn och unga i utsatta situationer träffa en kurator för ett nära och anpassat stöd. Vi erbjuder bland annat individuellt stöd, familjestöd, gruppstöd och kan hjälpa barnet i kontakten med andra stödinstanser.
Senare under året öppnar vi mottagningar i Linköping, Umeå och Göteborg. 

Läs mer om Bris sommarhälsning här

Årskonsumtionen av alkohol har successivt minskat i Sverige från 2004 till 2020.
Förra året sjönk den närmare sju procent jämfört med 2019.

Sedan 2004 har däremot den äldre åldersgruppen, 65–84-åringar, ökat sin konsumtion.

Generellt är alkoholkonsumtionen som störst under sommarmånaderna. Under pandemiåret 2020 var den lite mer jämnt fördelad över årets månader.

Kvinnor och män dricker mer lika i dag än för 15 år sedan. Det beror främst på att mäns konsumtion har gått ner – för kvinnor har den i stället varit relativt oförändrad. Män dricker däremot nästan dubbelt så mycket som kvinnor.

Rapporten från CAN bygger på uppgifter från 14 700 personer, 17–84 år, som har rapporterat in sina alkoholvanor.

Läs hela rapporten här
Källa: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN)

 

100 års arbete mot alkoholen

Västerbottens läns nykterhetsförbund (VLN) har i år funnits i 100 år, åtminstone om man bortser från de namnbyten som skett genom årens lopp. Länsförbundets långa historia uppmärksammades den 15 oktober med ett After work i hybridform.
I Sveasalen på Ordenshuset i Umeå fanns ledamöter i den nuvarande styrelsen samt hedersgäster i form av några tidigare styrelseledamöter. Övriga deltagare var vi nätet uppkopplade grupper av representanter från medlemsorganisationernas lokala föreningar. VLNs ordförande Bertil Forsberg inledde med att betona att man som ett samarbetsorganhar organisationer som medlemmar, och i uppgift att representera dessa nykterhetsorganisationer i samverkan med regionala  . VLN ser också som sin uppgift att verka för att ny kunskap förs ut i samhället, och därför arrangeras seminarier och utbildningsdagar i förhoppning att berörda verksamheter och sektorer inser fortbildningsbehoven. VLN initierar också opinionskampanjer som medlemsorganisationernas lokalföreningar kan arbeta med, t ex Ge barnen en vit jul.

Ett annat programinslag var ett samtal mellan VK-redaktören Ola Nordebo och styrelseledamoten Kurt Bergner kring förbundets tillkomst och första årtionden.

Ursprungligen var det ett förbudsförbund skapat för att verka för ett svenskt alkoholförbud. Vid bildandet kom många av de drivande personerna från
frikyrkorna. Inför förbudsomröstningen ordnades många massmöten, och i Västerbotten röstade de flesta för ett alkoholförbud. När det totalt i riket blev en knapp förlust, kom verksamheten så småningom att inriktas på arbete för nykterhet och en restriktiv alkoholpolitik.

Text: Bertil Forsberg Bild: Åke Eriksson


Avråd från alkohol!

Det är troligt att alkohol försvagar effekten av vaccin mot covid-19. Och att alkohol försämrar läkning av sjukdomen. Detta bör därför redan nu ingå i råden till allmänheten menar tre läkare i en artikel på DN debatt:

https://www.dn.se/debatt/alkohol-kan-stora-vaccinet-och-lakningen-av-covid-19/


Partierna och drogpolitiken

Västerbottens läns nykterhetsförbund anordnade den 31 augusti på Ordenshuset i Umeå en politikerutfrågning kring riksdags- och regionfrågor gällande alkohol- och narkotikapolitik. Utfrågningen kunde även följas på webben.
Frågorna ställdes av representanter från olika medlemsföreningar från IOGT-NTO, Blå bandet och MHF. V, S, C, L, M, KD och Fi representerades av toppnamn från länets region- och riksdagslistor. Det framkom bland annat att inga av riksdags-partierna var för en legalisering av cannabis, men att flera representanter kände viss oro över att det främst inom ungdomsförbunden finns sådana idéer.
Vänsterpartiet vill dock avkriminalisera innehav för eget bruk, vilket andra ansåg försvåra för polisen utifrån gränsdragningen, samt farligt som ett sluttande plan mot accepterande av narkotika. Diskussionerna kom också att handla om bortprioriterade bidrag till nykterhetsorganisationerna trots att all partier förväntar att civilsamhällets tar stort ansvar för förebyggande och upptäckt av missbruk. Här framkom att V och S i regionen är mer positiva till att ge sådant föreningsstöd än vad Moderaterna är.

Text: Bertil Forsberg


MHF:s trafiksäkerhetschef L-O Sjöström
föreläste om droger och trafik torsdag den 13 oktober 2022

läs här